[ĐTN] TB chỉ định BCH chi Đoàn lâm thời
05/09/2018

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

QUỐC TẾ HỒNG BÀNG

***

Số: 04 - TB/ĐTN-VP

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 


TP. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 9 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc thành lập chi đoàn lâm thời khóa 18, năm học 2018 - 2019

 

Nhằm ổn định đoàn viên sinh viên khóa 18, Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo đến các cơ sở Đoàn trực thuộc về việc thành lập chi đoàn và công nhận Ban Chấp hành lâm thời khóa 18, năm học 2018 - 2019 cụ thể như sau:

Liên chi đoàn, Đoàn khoa/Viện tổ chức gặp gỡ lớp khóa 18 để bầu chọn và giới thiệu Ban Chấp hành lâm thời từ 3 – 5 đồng chí (tùy vào số lượng Đoàn viên của chi đoàn), bao gồm chỉ định chức danh Bí thư, Phó Bí thư và Ủy viên BCH chi đoàn và gửi hồ sơ về Ban Thường vụ Đoàn trường (thông qua văn phòng Đoàn) để xem xét ra quyết định công nhận. Hồ sơ gồm:

1. Danh sách trích ngang Ban Chấp hành lâm thời (file đính kèm).

2. Công văn đề nghị thành lập chi đoàn và công nhận Ban Chấp hành lâm thời (file đính kèm)

Ban Chấp hành chi đoàn lâm thời có trách nhiệm:

  • Tổ chức quản lý Đoàn viên trong chi đoàn theo sự hướng dẫn và chỉ đạo của Ban Chấp hành Liên chi đoàn, Đoàn khoa/Viện.
  • Triển khai và tổ chức cho đoàn viên chi đoàn tham gia các hoạt động do Liên chi đoàn, Đoàn khoa, Đoàn trường tổ chức.
  • Chuẩn bị tất cả các bước để tổ chức Đại hội chi đoàn theo kế hoạch của Ban Thường vụ Đoàn trường (có hướng dẫn riêng).

Đối với các chi đoàn khóa 17 chưa chuyển sổ Đoàn và chưa thành lập BCH Chi Đoàn lâm thời trong năm học 2017 - 2018, các cơ sở Đoàn tiến hành rà soát thu sổ Đoàn (theo thông báo số 01-TB/ĐTN-VP) và triển khai đến các chi Đoàn khóa 17 giới thiệu BCH Chi Đoàn lâm thời theo thông báo này. 

Thời gian các Liên chi đoàn, Đoàn khoa/Viện hoàn thành hồ sơ, gửi về Văn phòng Đoàn chậm nhất đến ngày 30/9/2018.

Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các cơ sở Đoàn nghiêm túc thực hiện nội dung thông báo này, nhanh chóng ổn định cơ cấu tổ chức để hoạt động và chuẩn bị Đại hội chính thức chi đoàn, Liên chi đoàn, Đoàn khoa/Viện.

 

 

Nơi nhận:

- Cơ sở Đoàn;

- Lưu: VP.

 

TL. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

 

Nguyễn Thành Trung


Từ khóa:
Top