Thông báo rút sổ Đoàn các khóa 14 (hệ 4 năm) trở về trước
22/08/2018

Văn phòng Đoàn trường thông báo thời gian rút sổ Đoàn các khóa 14 (hệ đào tạo 4 năm) trở về trước. 

Đề nghị các đơn vị Đoàn khoa/Viện/Ban thông báo đến các chi Đoàn trực thuộc. 

Từ khóa:
Top