HD - phân tích chất lượng đoàn viên và đánh giá nhận xét Chi đoàn cuối năm
29/08/2018

HƯỚNG DẪN

V/v phân tích chất lượng đoàn viên đánh giá nhận xét Chi đoàn cuối năm

Căn cứ hướng dẫn số hướng dẫn số 09-HD/TV ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về hướng dẫn thực hiện công tác phân tích chất lượng Đoàn viên và chi Đoàn;

Căn cứ tình hình thực tiễn hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng trong thời gian qua, Ban Thường Vụ Đoàn trường ban hành hướng dẫn về việc phân loại Đoàn viên, chi Đoàn, cụ thể như sau:

 1. PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG ĐOÀN VIÊN
 1. Đối tượng

  - Đoàn viên có hồ sơ hợp lệ, có thời gian tham gia sinh hoạt Chi đoàn và các hoạt động của Đoàn liên tục từ 6 tháng trở lên tính đến thời điểm tiến hành phân tích chất lượng (kể cả đoàn viên từ nơi khác chuyển đến).

  - Đoàn viên đang là đảng viên dự bị (tính đến thời điểm tiến hành phân tích chất lượng đoàn viên) cũng phải tiến hành phân tích chất lượng đoàn viên theo đúng quy trình, thủ tục tại hướng dẫn này. Riêng đoàn viên là đảng viên chính thức đang tham gia sinh hoạt Đoàn (còn trong độ tuổi Đoàn) thì không tiến hành phân tích chất lượng nhưng Chi đoàn vẫn tiến hành góp ý kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ đoàn viên và báo cáo lại với Cấp ủy.

  - Không tiến hành phân tích chất lượng đoàn viên đối với các trường hợp sau:

  + Đoàn viên đang sinh hoạt tạm. Tuy nhiên, Ban Chấp hành Chi đoàn nơi đoàn viên đang sinh hoạt có nhận xét ưu, khuyết điểm của đoàn viên trong thời gian tham gia sinh hoạt tạm và gửi cho Ban Chấp hành Chi đoàn nơi quản lý hồ sơ đoàn  viên để biết và bổ sung hồ sơ đoàn viên.

  + Đoàn viên mới kết nạp hoặc có thời gian tham gia sinh hoạt liên tục chưa đủ 06 tháng trong một năm.

 • Lưu ý: đối với các trường hợp hồ sơ đoàn viên không có hoặc không đầy đủ (do mất, thất lạc,…) nhưng có thời gian tham gia sinh hoạt liên tục (có xác nhận của các đơn vị có liên quan) thì Chi đoàn nơi quản lý đoàn viên và cá nhân đoàn viên có trách nhiệm hoàn chỉnh và bổ sung đầy đủ hồ sơ trước khi tiến hành phân tích chất lượng đoàn viên.
 1. Hình thức – tiêu chuẩn


Đoàn viên xuất sắc

Đoàn viên khá

Đoàn viên TB

Đoàn viên yếu

Chương trình Rèn luyện Đoàn viên

Hoàn thành mức độ tốt

Hoàn thành mức độ khá

Hoàn thành mức độ trung bình

Không tham gia hoặc tham gia nhưng không hoàn thành chương trình RLĐV

Tham gia hoạt động Đoàn trường/Khoa/Chi đoàn

Tích cực

Nhiệt tình

Chưa thường xuyên

Không tham gia hoặc rất ít tham gia.

Tham dự sinh hoạt chi Đoàn

Trên 80% số buổi sinh hoạt

Trên 70% số buổi sinh hoạt

Trên 50% số buổi sinh hoạt

Không tham gia hoặc rất ít tham gia

Điểm TB

7.0 trở lên

6.5 – 7.0

5.0 – 6.5

Dưới 5.0

Điểm rèn luyện

80 điểm trở lên

70 – 79 điểm

55 – 69 điểm

Dưới 55 điểm

Lưu ý:

- Đoàn viên bị kỷ luật cảnh cáo (Chính quyền, Đoàn thể) không xếp loại rèn luyện vượt mức Trung bình.

- Đoàn viên bị khiển trách (Chính quyền, Đoàn thể) hạ một bậc xếp loại rèn luyện.

II. ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHI ĐOÀN

 1. Đối tượng

  Chi Đoàn có thời gian hoạt động liên tục từ 6 tháng trở liên tính từ thời điểm phân loại.

 2. Hình thức – tiêu chí


Chi Đoàn mạnh

Chi Đoàn khá

Chi Đoàn Trung bình

Chi Đoàn yếu

Sinh hoạt chi Đoàn.

Đảm bảo 1 lần/ tháng.

Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm theo hướng dẫn

Có duy trì sinh hoạt Chi đoàn định kỳ và sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm (ít nhất từ 2/3 trở lên).

Không duy trì được sinh hoạt Chi đoàn định kỳ và sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm (đạt tỉ lệ 50%).

Không tổ chức được sinh hoạt Chi đoàn và sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm.


Tổ chức hoạt động

Chủ động xây dựng và triển khai thực hiện tại chi Đoàn

Tổ chức các hoạt động theo chỉ đạo của Đoàn cấp trên

Nội dung hoạt động không thường xuyên

Không tham gia các hoạt động của Đoàn cấp trên

Công tác quản lý Đoàn vụ

Sổ chi Đoàn cập nhật đầy đủ, chặt chẽ

Đóng đoàn phí đầy đủ.

Có thực hiện công tác quản lý Đoàn viên, đoàn vụ tại chi Đoàn

Công tác quản lý Đoàn viên, đoàn vụ chưa chặt chẽ

Không thực hiện công tác Quản lý Đoàn viên

Kết quả phân tích chất lượng Đoàn viên.

Ít nhất 80% Đoàn viên đạt loại khá trở lên (trong đó có tối thiểu 30% Đoàn viên đạt xuất sắc)

Đoàn viên Trung bình không quá 20% tổng số Đoàn viên chi Đoàn

Đoàn viên trung bình không quá 50% tổng số Đoàn viên chi Đoàn.

Không thực hiện phân tích chất lượng Đoàn viên cuối năm

 

III. NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN

- Việc đánh giá phân loại đoàn viên, chi đoàn phải được thực hiện nghiêm túc, công bằng, công khai, khách quan và đúng tiến độ.

- Việc phân loại đoàn viên, chi đoàn phải được xem như là điều kiện để bình xét, đề nghị khen thưởng.

- Đối với từng đoàn viên, Ban chấp hành Chi đoàn cần đặc biệt lưu ý đến sự tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn, Hội, của Trường, Khoa và mức độ hoàn thành các nhiệm vụ được phân công của từng cá nhân.

- Thành tích tham gia hoạt động của từng đoàn viên phải được xem xét dựa trên nỗ lực đóng góp của Đoàn viên đó với phong trào chung của các cấp bộ Đoàn trong toàn trường.

Biểu mẫu đính kèm

1. Phiếu tự đánh giá (dành cho Đoàn viên)

2. Bảng tổng hợp kết quả phân tích CLĐV (dành cho chi Đoàn)

3. Bảng tổng hợp kết quả phân tích CLĐV, CHi Đoàn (Dành cho Đoàn khoa/viện)

Từ khóa:
Top