Hướng dẫn 03-HD/ĐTN Sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm tháng 9 - 10 năm 2016
27/09/2016

HƯỚNG DẪN

Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 9 - 10 năm 2016

Chủ đề: Chung sức trẻ xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh

có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố năm 2016 với chủ đề “Chung sức trẻ xây dựng thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình” và thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2016),

Căn cứ vào hướng dẫn số 98-HD/TĐTN-BTG, ngày 15/9/2016 của Ban Tuyên giáo Thành Đoàn về việc hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 9 – 10 năm 2016 với chủ đề “Chung sức trẻ xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”. Nay Ban Thường vụ Đoàn trường xây dựng hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 9 – 10 năm 2016 với các nội dung, cụ thể như sau: Hướng dẫn.pdf

Từ khóa:
Top