Đăng ký thời gian nhận xét sổ Đoàn - năm học 2017 - 2018
23/08/2018

Văn phòng Đoàn trường thông báo đến Đoàn Khoa/Viện về đăng ký thời gian nhận xét sổ Đoàn năm học 2017 - 2018.

Thời gian nhận xét là từ 5/9/2018 - 29/9/2018. 

Đăng ký tại đây

Từ khóa:
Top